wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Kontakt

Nowości w sklepie

1
Mediclean 211 Office

Mediclean 211 Office14,91 zł brutto12,12 zł netto

Mediclean 220 Glass

Mediclean 220 Glass9,57 zł brutto7,78 zł netto

Velodes soft

Velodes soft28,22 zł brutto22,94 zł netto

Mediclean 310 Sanit

Mediclean 310 Sanit12,93 zł brutto10,51 zł netto

Quatrodes Extra, koncentrat

Quatrodes Extra, koncentrat108,24 zł brutto88,00 zł netto

Spirytus medyczny 96%

Spirytus medyczny 96%36,54 zł brutto29,71 zł netto

Mediclean 520 Sanit Cream

Mediclean 520 Sanit Cream9,42 zł brutto7,66 zł netto

Maseczka różowa 3-warstwowa – 50 szt.

Maseczka różowa 3-warstwowa – 50 szt.27,77 zł brutto22,58 zł netto

Ręcznik biały papierowy czyściwo 175 m

Ręcznik biały papierowy czyściwo 175 m33,38 zł brutto27,14 zł netto

Fartuch z włókniny na napy biały – 1 szt.

Fartuch z włókniny na napy biały – 1 szt.13,97 zł brutto11,36 zł netto

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POL-AURA

Sklep internetowy POL-AURA w swoim założeniu i misji dba o prawa konsumenta oraz jest zobowiązany do wykonywania usług sprzedaży na najwyższym poziomie. W świetle obowiązujących przepisów prawnych konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach konsumenta. Dlatego też postanowienia umów mniej korzystne niż te, zawarte w ustawie o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta. Zatem postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami ustawy o prawach konsumenta, pierwszeństwo mają przepisy ustawy i należy je stosować.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy POL-AURA, dostępnym pod adresem internetowym http://www.pol-aura.pl jest firma POL-AURA Jakub Ławrynowicz posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń oraz dane identyfikacyjne: Różnowo 62e; 11-001 Dywity, NIP 739-366-22-78 (PL7393662278), REGON 280308258, adres poczty elektronicznej: biuro@pol-aura.pl , numer telefonu: +48 89 679 05 01, numer faksu +48 89 679-05-06.
1.2. Konsument może szybko i efektywnie skontaktować się z obsługą sklepu w następujący sposób:
a) poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@pol-aura.pl
b) telefonicznie, poprzez następujące numery telefonów: +48 89 679 05 01, +48 89 30 000 15.
c) poprzez numer fax: +48 89 679-05-06
d) korespondencyjnie na adres: Pol-Aura, Różnowo 62e, 11-001 Dywity, Polska
1.3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców)
1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania


2. DEFINICJE
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.
2.3. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
2.4. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
2.5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.6. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
2.7. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
2.8. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
2.9. Sklep internetowy - sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: http://www.pol-aura.pl
2.10. Sprzedawca; usługodawca - firma POL-AURA Jakub Ławrynowicz, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń oraz dane identyfikacyjne: Różnowo 62e; 11-001 Dywity, NIP 739-366-22-78 (PL7393662278), REGON 280308258, adres poczty elektronicznej: biuro@pol-aura.pl , numer telefonu: +48 89 679 05 01, numer faksu +48 89 679-05-06.
2.11.11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.13. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.
2.14. Ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
2.15. Zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.


3. USŁUGI ELEKTRONICZNE
3.1. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto oraz formularz zamówienia.
3.2. Konto – korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez usługobiorcę następujących danych usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
3.3. Usługa elektroniczna konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pol-aura.pl lub też pisemnie na adres: Pol-Aura Różnowo 62e, 11-001 Dywity.
3.4. Formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie sklepu internetowego po wypełnieniu formularza zamówienia pola „potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności. W wypadku klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
3.5. Usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez usługobiorcę.
3.6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
3.7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.8. Tryb postępowania reklamacyjnego:
3.8.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji produktu, która została wskazana w pkt. 7 regulaminu) usługobiorca może składać:
a) pisemnie na adres: Pol-Aura, Różnowo 62e, 11-001 Dywity.
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pol-aura.eu;
3.8.2. Zaleca się podanie przez usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3.8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


4. UMOWA SPRZEDAŻY
4.1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym zgodnie z pkt. 3.4. regulaminu. Klient składający zamówienie powinien być świadomy, że wraz ze złożeniem zamówienia następuje zobowiązanie uregulowania zapłaty z tytułu zamówionych produktów i ewentualnych kosztów dostawy.
4.2. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki, zwana „ceną brutto”, obok podana jest również cena bez podatku i określona jest mianem „cena netto”. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.
4.3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym za pomocą formularza zamówień:
4.3.1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z pkt. 3.4. regulaminu.
4.3.2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.
4.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz (2) przesłanie klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.3.2. regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego sprzedawcy.


5. PŁATNOŚCI
5.1. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:
a) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki
b) płatność gotówką przy odbiorze osobistym
c) płatność przelewem w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy: 72 1050 1807 1000 0092 2024 5733
d) płatność przelewem w formie odroczonej na rachunek bankowy Sprzedawcy: 72 1050 1807 1000 0092 2024 57335.2. Termin płatności:
5.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


6. DOSTAWA
6.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.2. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „czas i koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.
6.3. Odbiór osobisty produktu przez klienta jest bezpłatny.
6.4. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a) przesyłka kurierska
b) przesyłka kurierska pobraniowa
c) odbiór osobisty dostępny pod adresem: Różnowo 62e, 11-001 Dywity – w dni robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.
6.5. Termin dostawy produktu do klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w następujący sposób:
6.5.1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.
6.5.2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
6.6. Termin gotowości produktu do odbioru przez klienta – w przypadku wyboru przez klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez klienta w terminie do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych. O gotowości produktu do odbioru klient zostanie dodatkowo poinformowany przez sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości produktu do odbioru przez klienta liczy się w następujący sposób:
6.6.1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.
6.6.2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


7. REKLAMACJE
7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.
7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad. szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień klienta są określone na stronie sklepu internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
7.3. Reklamacja może zostać złożona przez klienta:
a) pisemnie na adres: Różnowo 62e, 11-001 Dywity
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pol-aura.pl
7.4. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
7.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres: Różnowo 62e, 11-001 Dywity. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić produkt sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
7.7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7.8. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
7.8.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
7.8.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
7.8.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.


8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
a) pisemnie na adres: Różnowo 62e, 11-001 Dywity;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pol-aura.pl
8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 regulaminu oraz na stronie sklepu internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Różnowo 62e, 11-001 Dywity.
8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
8.8.3. W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8.10. Sprzedawca zastrzega możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z konsumentem z przyczyny istnienia ograniczeń w sprzedaży oferowanego asortymentu jak również braku dostępności lub wycofania ze sprzedaży danego produktu przez producenta.


9. PRZEDSIĘBIORCY
9.1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów i usługobiorców nie będących konsumentami.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
9.3. W wypadku klientów nie będących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
9.4. Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
9.7. W wypadku usługobiorców nie będących konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.8. Odpowiedzialność usługodawcy/sprzedawcy w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. usługodawca/sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem.
9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą/usługodawcą, a klientem/usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy/usługodawcy.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. Zmiany regulaminu:
10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] kodeksu cywilnego, to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych usługobiorców/klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: POL-AURA Jakub Ławrynowicz, 11-001 Dywity, Różnowo 62e

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić


12.  Informacje o RODO
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: POL-AURA Jakub Ławrynowicz z siedzibą w Dywity, Różnowo 62e
2. Kontakt w tematyce związanej z przetwarzaniem danych osobowych dostępny jest pod adresem: biuro@pol-aura.pl
3).Twoje dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w następujących celach: a) proces realizacji zamówienia, b) przygotowanie oferty handlowej, c) informacja o statusie realizacji, d) dystrybucja odpowiedniej dokumentacji produktowej, e) obsługa finansowa zakupu/sprzedaży, f) proces dostawy towaru, g) obsługa księgowa sprzedaży/zakupu, h) obsługa prawno-formalna transakcji, i) udział w postępowaniach o zamówienia publiczne, j) raportowanie sprzedaży odpowiednich grup produktów do jednostek nadzorujących.
4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących podmiotów przetwarzających je na nasze zlecenie: firmy kurierskie i pocztowe, księgowość, firmom windykacyjnym, sądom, organom ścigania, instytucjom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom uprawionym do dostępu. 
5. Masz prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięciu oraz ograniczeniu przetwarzania, jak również przenoszenia zgodnie z zasadami RODO. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego, gdy uznasz, że Twoje dane przetwarzane są w sposób naruszający przepisy.
Przejdź do strony głównej
Wszystkie prawa zastrzeżone - POL-AURA - 2024
Strona w trakcie budowy. Zapytania ofertowe prosimy przesyłać na adres: biuro@pol-aura.pl